Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie


Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w KWIDZYNIE

ADRES:
ul. Warszawska 112
82-500 Kwidzyn

tel. 055  279-31-62
fax. 055  279-01-30

NIP: 581-17-04-447

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie, ul. Warszawska 112 82-500 Kwidzyn, NIP:581-17-04-447, REGON: 170818036.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan skontaktować w sprawach ochrony Pana danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@abi-info.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie, ul. Warszawska 112, 82-500 Kwidzyn

 3. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. Realizacji zadań wynikających z Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  2. Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz administracyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez PIW Kwidzyn ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287 z późn. zm.) oraz przez inne przepisy prawa, w tym między innymi, w celach:

   • ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

   • bezpieczeństwa żywności i żywienia;

   • ochrony zwierząt i bezpieczeństwa stosowanych pasz oraz utylizacji;

   • ochrony zdrowia w produktach pochodzenia zwierzęcego;

   • realizacji zadań systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt;

   • przeprowadzania diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji z tego zakresu dla potrzeb organów inspekcji weterynaryjnej;

   • postępowań związanych z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami pochodzenia zwierzęcego;

   • nadzorowania obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt;

   • zapobiegania przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt.

   • W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają udostępnione w celu realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie.

 5. Nie przewidujemy przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Podczas realizacji zadań ustawowych może pojawić się konieczność przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Odbywać może się ono jedynie w oparciu o właściwy przepis prawa i umowę zawierającą stosowne klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję europejską.

 6. Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymaganiami Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29.01.2004 r. (Dz,U. 2018, poz.1557) z późn. zm. Na podstawie zakresu zadań określonych w art. 3 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 7. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

 8. Posiada Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,

  2. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,

  3. żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  4. lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO,

  6. przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO.

 9. Przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Ochrony Danych dostępnej w naszym Inspektoracie oraz w biuletynie informacji publicznej.