Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie


Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w KWIDZYNIE

ADRES:
ul. Warszawska 112
82-500 Kwidzyn

tel. 055  279-31-62
fax. 055  279-01-30

NIP: 581-17-04-447

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla rolników, przedsiębiorców, osób wobec których prowadzone są czynności kontrolne
Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Warszawska 112.

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych : 

  • przez email: iod@gdansk.wiw.gov.pl,
  • telefonicznie (58) 300-39-61,
  • listownie na adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.; dalej jako: u.i.w.) określająca prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda- do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę. 

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:
Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Podmiotom współpracującym z PIW Kwidzyn w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi:

  • teleinformatyczne,
  • prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia
  • kurierskie, 
  • pocztowe,
  • związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

Zakres przetwarzanych danych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. 
W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, telefon).
W zależności od podstaw przetwarzania danych, przetwarzamy państwa dane osobowe w następujących celach:

Cel Wyjaśnienie Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności. Wszelkie czynności związane z realizacją zadań ustawowych Inspekcji. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b) Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej WIW. Niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie właściwego toku postępowania administracyjnego. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b) Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparci o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje europejską.

Profilowanie

PIW Kwidzyn nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, posiadają Państwo prawo do: 

  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.