Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 1. Zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do RWK 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.
 2. Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:
  • w obszarze objętym ograniczeniami I,
  • w obszarze objętym ograniczeniami II,
  • w obszarze objętym ograniczeniami III,
   z których
  • świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;
  • materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;
  • UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;
  • świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.
 3. Gospodarstwa, które wprowadzają na rynek zarówno zwierzęta, jak i ww. produkty zwierzęce opisane w pkt 2. muszą wdrożyć następujące zasady utrzymania świń:
  1. nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, a co najmniej:
   1. innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza fermy obsługujących świnie, materiały paszowe używane w gospodarstwie lub materiał ściółkowy; zakaz pożyczania i przywożenia do okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw. Wyjątek stanowiłby specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędny do użycia w budynkach gdzie przebywają świnie po uprzednio wykonanych zabiegach czyszczenia i dezynfekcji);
   2. dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików padłych;
  2. każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia;
  3. mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich (środki używane do odkażania spełniają wymagania i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych);
  4. brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami, tuszami lub zwłokami dzików;
  5. obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;
  6. obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie (przykłady rejestrów znajdują się na stronie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin);
  7. pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą:
   1. być zbudowane w taki sposób aby żadne inne zwierzęta z zewnątrz nie mogły wejść do budynków lub pomieszczeń, ani mieć kontaktu ze świniami utrzymywanymi w budynku/pomieszczeniu, ich paszą i ściółką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.);
   2. umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;
   3. umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji tych pomieszczeń;
   4. posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (np. szatni przepustowej lub miejsca oddzielonego ławką, ścianką działową itp.);
  8. posiadać ogrodzenie chroniące przynajmniej pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ogrodzenie gospodarstwa, które obejmuje poza ww. wymienionymi także obiekty mieszkalne i inne, w szczególności siedlisko, uznaje się za spełniające powyższe wymaganie. Ściany budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi i nie posiadająca otworów wejściowych/wjazdów do budynku, połączone z biegnącym od tej ściany ogrodzeniem mogą stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel.
 4. Posiadanie „Planu bezpieczeństwa biologicznego”. Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:
  1. ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych” dla pracowników, w zależności od typu gospodarstwa, takich jak szatnie, prysznic, stołówka. Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz miejsca przechowywania gotowej do użycia paszy i ściółkę. Nie wymaga się tzw. szatni przepustowych ale jeśli jest to musi być zaznaczone, że szatnia na ubrania używane poza budynkami jest częścią brudną,
  2. ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa. W przypadku zakupu świń - czy zakupione świnie wprowadzane są do budynków/pomieszczeń, w których już przebywają zwierzęta, czy stosowany jest system całe puste - całe pełne. Jeśli w budynku przebywają już inne świnie - w jaki sposób nowe świnie zostaną odizolowane na okres 30 dni od dnia ich wprowadzenia np. poprzez umieszczenie ich w osobnym kojcu i wykonywanie ich obsługi na końcu. Czy wprowadzanym świniom towarzyszy dokumentacja poświadczająca miejsce pochodzenie (świadectwo zdrowia);
  3. opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny pracowników (osób obsługujących świnie);
  4. opracowane zasady zapewnienia żywności dla pracowników na terenie gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez osoby pracujące bezpośrednio przy świniach;
  5. jeśli dotyczy - program szkoleń dla pracowników, w tym każdego nowoprzyjętego do pracy przed podjęciem czynności, obejmujący co najmniej: zasady higieny, wejścia i wyjścia do/z budynków, gdzie utrzymywane są świnie, w tym zmianę odzieży i obuwia, zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, obuwia, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń, podstawowej oceny stanu zdrowia świń. O zasadach bioasekuracji przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie powinni też być poinformowania domownicy.
   W gospodarstwach nie zatrudniających osób z zewnątrz do obsługi świń, paszy i materiałów ściółkowych spełnienie tego wymogu następuje przez posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwie min raz na 2 lata w spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF organizowanych dla hodowców świń;
  6. ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba, zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa w celu zapewnienia właściwego oddzielenia różnych jednostek epizootycznych (np. budynków, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie), zasady dotyczące ustanowienia konkretnych wejść i wyjść do budynków oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z UPPZ, odpadami kuchennymi powstającymi w gospodarstwie, a także zwierzętami z innych jednostek epizootycznych. Opracowane procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego, wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu upadków do PLW;
  7. procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad wymagań bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się pasze i ściółkę, w tym zasady wejścia do tych budynków i wyjścia;
  8. zasady przeprowadzania audytów i/lub samooceny opracowanych i stosowanych zasad bioasekuracji w tym „Planu bezpieczeństwa biologicznego”. Taki przegląd dokumentacji powinien być robiony minimum raz na rok lub po każdej zmianie jak zwiększenie produkcji (nowe budynki), zmiany sposobu zakupu zwierząt, zmiana typu gospodarstwa np. z cyklu zamkniętego na tucz. W przypadku gospodarstw do 300 sztuk średniorocznie audyt przeprowadzany będzie w ramach kontroli PLW.
 5. Kontrole PLW lub urzędowych lekarzy weterynarii w gospodarstwach prowadzone są z częstotliwością:
  • w obszarach objętym ograniczeniami I i II: dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy. Kontrola sprawdzająca w przypadku wykrytych uchybień może być zaliczona do wymogu częstotliwości wizyt jeśli odbywała się z uwzględnieniem nakazanego interwału czasowego,
  • w obszarze objętym ograniczeniami III: cztery razy do roku w ostępach 3 miesięcznych. Liczba kontroli może być zmniejszona do 2 kontroli rocznie, jeśli ostatnia kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji oraz prowadzony jest monitoring i nadzór choroby określony przepisami art. 16 ust. 1 lit. c RWK.
 6. Wobec gospodarstw, które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od świń lub nie przemieszczają świń poza obszar objęty ograniczeniami, w którym same się znajdują, w dalszym ciągu i w pełnym zakresie należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W zakresie przemieszczeń wewnątrz obszarów objętych ograniczeniami oznacza to przede wszystkim, że przemieszczenia wymagają uzyskania pozwolenia właściwego PLW, zaopatrzenia przesyłki w świadectwo zdrowia oraz nie muszą być poprzedzone pobraniem prób do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.

 

 

Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa do 300 sztuk średniorocznie

 

 

Plan bezpieczeństwa biologiczengo gospodarstwa powyżej 300 sztuk średniorocznie

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa biologicznego

 

 

Więcej informacji na stronie : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

 

 


 

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 lutego 2018 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń


Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 i 328) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:


„§ 1a. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia:

1) nakazuje się:

a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;


2) zakazuje się:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.2)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,


b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”;

2) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;”.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2010, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013

 

1. Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem. ASF Szczegóły pliku
Nazwa: 1. Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem. ASF.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-02 12:41:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 1.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Apel do hodowców trzody chlewnej Szczegóły pliku
Nazwa: 2. Apel do hodowców trzody chlewnej.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-02 12:39:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Ulotka dla mieszkańców woj. pomorskiego Szczegóły pliku
Nazwa: 3. Ulotka dla mieszkańców woj. pomorskiego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-02 12:39:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 2.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Przywożenie produktów mięsnych i mlecznych spoza UE Szczegóły pliku
Nazwa: 4. Przywożenie produktów mięsnych i mlecznych spoza UE.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-02 12:39:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika Szczegóły pliku
Nazwa: 5. Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-02 12:39:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Ulotka bioasekuracja Szczegóły pliku
Nazwa: Ulotka bioasekuracja.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-15 12:33:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

        AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
     REALNE ZAGROŻENIE

 

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, na początku sierpnia 2012 roku wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie, a 21 czerwca br. na Białorusi. Prawdopodobne przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy nastąpiło poprzez przywiezienie żywności z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach.

 

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.
Więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1515

 

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

 • liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
 • duszność, pienisty wypływ z nosa;
 • wypływ z worka spojówkowego;
 • biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
 • niedowład zadu;
 • objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych;
 • ronienia.

 

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

 

*zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)

 

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

 • izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
 • nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
 • uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc,
  w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

 

 

Nie pozwólmy, aby choroby zakaźne zwierząt przedostały się do UE!

ZAPAMIĘTAJ!!!

Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

 

Główny Lekarz Weterynarii                                              

 

INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu w czerwcu 2013r. przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Republiki Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w miejscowości Czapuń.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

 

1. Ulotka ASF myśliwi i leśnicy Szczegóły pliku
Nazwa: ulotka ASF myśliwi i leśnicy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-04-06 10:16:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Ulotka ASF rolnicy cały kraj Szczegóły pliku
Nazwa: ulotka ASF rolnicy cały kraj.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-04-06 10:17:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF Szczegóły pliku
Nazwa: Rozporządzenia MRiRW z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-04-06 10:30:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Rozporządzenie MRiRW z dnia 25 października 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF Szczegóły pliku
Nazwa: Rozporządzenie MRiRW z dnia 25 października 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-04-06 10:31:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Ulotka-ASF-woj. pomorskie Szczegóły pliku
Nazwa: ulotka-ASF-woj. pomorskie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-09-21 07:06:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 2.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Ulotka ASF – Parkingi Szczegóły pliku
Nazwa: ASF ulotka - Parkingi.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-09-19 12:04:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jarmulski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf