Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Zarządzenie ws organizacji czasu pracy 


Zarządzenie


 

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Instektoratu Weterynarii w Kwidzynie
 
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.jpg
 
Tabela - załącznik nr 1.jpg
 
1. Załącznik nr 2
2. Załącznik nr 3
 
 

 

URZĘDOWE  BADANIE ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA

 

Powiat kwidzyński znajduje się w I strefie ograniczeń wynikających z rozporządzeń  dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Mając na uwadze powyższe obowiązuje badanie przedubojowe oraz badanie poubojowe.

 

Wyznaczony lekarz weterynarii do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu w 2022 r. - lek. wet. Mieczysław Brzostowski, Gabinet Weterynaryjny ul. Malborska 4, 82-550 Prabuty, tel. 691-943-575 

W przypadku nieobecności lek. wet. Mieczysława Brzostowskiego badanie wykona  urzędowy lekarz weterynarii – lek. wet. Marek Marczuk, Gabinet Weterynaryjny ul. Malborska 5, 82-550 Prabuty, tel. 609-499-022.

 

 

W dalszym ciągu obowiązuje zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie zamiaru dokonania uboju: owcy , kozy, bydła do 12 m-ca życia oraz trzody, na co najmniej 48 godzin przed dokonaniem uboju.

 

Próby do badania w kierunku włośni  w przypadku trzody będą pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii w czasie  badania poubojowego tuszy.

 

Próby badane będą we wtorki i piątki do godziny 15-tej, a zaświadczenia o przeprowadzeniu badania  będą wystawiane w Stacji Wytrawiania U-16 przy ul. Warszawskiej 112, 82-500 Kwidzyn.

 

W związku z powyższym  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie prosi o planowanie zamiaru przeprowadzenia uboju w takim terminie aby możliwe było przetrzymywanie tuszy do czasu zakończenia badania na włośnie.

 

W celu produkcji mięsa dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa  zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu  na ich dobrostan, w tym bydła do 12 -miesiąca życia.

Wykaz urzędowych lek. wet. wyznaczonych do przeprowadzenia badania:

 

  1. Lek. wet. Mieczysław Brzostowski – tel. 691 - 943 - 575
  2. Lek. wet. Dorota Sinkiewicz – tel. 785 - 397 - 692
  3. Lek. wet. Andrzej Olszewski - tel. 601- 680 - 364

 

Zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii obowiązuje przed dokonaniem uboju lub do 48 godzin po uboju (wzór dokumentu do pobrania)

 

W przypadku uboju bydła do 12 miesiąca życia (urodzonego  poza granicami Polski), owiec i kóz powyżej 12 m-ca życia,  informacja o zamiarze dokonania  uboju jest przekazywana w formie pisemnego powiadomienia zawierającego  dodatkowe oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt  materiału szczególnego ryzyka.

 

Koszt badania przedubojowego i poubojowego do czasu  wyjścia ze stref  wynikających z rozporządzeń  dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń zgodnie z  art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2022 poz. 1570) wynosi 40 zł.

 

 

Badanie na włośnie mięsa dzików i świń pozyskanych na użytek własny jest bezpłatne i odbywa się we wtorki i piątki do godziny 15-tej, a zaświadczenia o przeprowadzeniu badania  będą wystawiane w Stacji Wytrawiania U-16 przy ul. Warszawskiej 112, 82-500 Kwidzyn.

 

 


SZANOWNY ROLNIKU PAMIĘTAJ O SPISIE ZWIERZĄT !!!
(Informacja poniżej)

Spis zwierząt

 


 

Badanie prób mięsa na obecność włośni 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie, informuje że przyjmowanie prób oraz badanie prób dzików na obecność włośni
ulegnie zmianie od dnia 1 czerwca 2017 roku.

Więcej informacji (link)

 


 

OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.2016 poz.1827/ za czynności urzędowe lub wydane zaświadczenia pobiera opłaty skarbowe.
 
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą:

  • dokonania zgłoszenia lub  złożenia wniosku o  dokonanie czynności urzędowej,
  • złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 Wysokość stawki opłat skarbowych lub zwolnienia z niej wynika jednoznacznie z ww. ustawy i jest określona dla poszczególnych czynności urzędowych lub wydawanego zaświadczenia.

Opłatę skarbową wpłaca się na konto bankowe:

Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
PBS o/Kwidzyn
66 8300 0009 0008 2107 2000 0020