Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piwkwidzyn.mojbip.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2012-09-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Nie wszystkie dokumenty do pobrania w formacie .pdf występują w pełni dostępnej wersji cyfrowej
2. Część linków nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
3. Niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-31.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, adres poczty elektronicznej piwkwid@gdansk.wiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 279 31 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


1. Dojazd do siedziby PIW Kwidzyn – ul. Warszawska 112,82-500 Kwidzyn – od ulicy Jana Machutty.
2. Dostępność wejść – jedno ogólnodostępne wejście do budynku.
3. Dostępność parkingu – jeden parking ogólnodostępny.
4. Dostępność toalet – dwie toalety – niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
5. Utrudnienia przy wejściu do budynku – dwa stopnie- brak poręczy/windy/podjazdu.
6. Pracownicy udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Strona nie posiada możliwości odczytania treści w języku migowym


Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia :

1. Podwyższony kontrast (białe/czarne tło)
1. Możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
2. Możliwość zmiany odstępu między akapitami
3. Możliwość zmiany odstępu między wierszami
4. Możliwość zmiany odstępu między literami
5. Możliwość zmiany odstępu między słowamiZałączniki


Raport deklaracji dostępności GUS 2021:
Wydruk_spr._GUS...
Szczegóły pliku
Nazwa: Wydruk_spr._GUS_dostępność_dla_osób_z_potrzebami (6).pdf
Opis: Raport deklaracji dostępności GUS 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-30 08:14:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
Rozmiar pliku: 0.10 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf