Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Regulamin stosowania systemu monitoringu wizyjnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kwidzynie

1.    Postanowienia Ogólne:
Niniejszy regulamin określa zasady właściwego zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kwidzynie.

 

2.    Definicje:
•    Administrator Danych Osobowych (ADO) – to Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie. Administrator Danych Osobowych, z definicji, to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach, środkach przetwarzania oraz odpowiadająca za ochronę przetwarzanych danych osobowych.
•    Administrator Systemu Monitoringu – osoba której zlecono konserwację oraz naprawę systemu monitoringu wizyjnego w skład którego wchodzą kamery oraz rejestrator cyfrowy.
•    Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku monitoringu jest to wizerunek oraz sposób zachowania się.
•    Osoba upoważniona – Osoba posiadająca imienne upoważnienie lub podmiot posiadający umowę powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora w zakresie monitoringu wizyjnego.
•    Obszar Monitoringu – Obszar objęty polem zasięgu urządzeń rejestrujących obraz w systemie monitoringu.
•    Projekt systemu monitoringu wizyjnego – dokument zawierający plan rozmieszczenia kamer rejestrujących obraz w systemie monitoringu.

 

3.    Cel stosowania monitoringu:
Prowadzimy monitoring wizyjny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii 
w Kwidzynie w celu:
a)    zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie naszej jednostki,
b)    zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie, w tym zapobieganie kradzieżom, dewastacjom i aktom wandalizmu,

 

4.    Forma monitoringu:
Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się w obszarze administrowanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie. Kamery systemu monitoringu należącego do jednostki zostały rozlokowane na zewnątrz budynków kompleksu Inspektoratu. Teren zewnętrzny na którym zainstalowane zostały kamery, posiadają wyraźne oznaczenie w postaci piktogramu oraz napisu informacyjnego. Piktogramy umieszczone są przy wszystkich wejściach do obszaru objętego monitoringiem.

 

5.    Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:
a)    wizerunek osób fizycznych,
b)    sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,
c)    czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.
d)    nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren przyległy do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie.

 

6.    Obszar objęty monitoringiem oraz pomieszczenia wyłączone:
Obszar objęty monitoringiem:
•    teren wokół jednostki.
Obszar wyłączony z monitoringu:
•    pomieszczenia pracy,
•    pomieszczenie socjalne,
•    pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

 

7.    Czas przechowywania i udostępnianie:
Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni (w praktyce jest to 14 dni). Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym 
w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały.
Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki.

 

 
8.    Zabezpieczenie danych w zakresie monitoringu:
W celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych zapisanych w systemie monitoringu zapewnia się:
•    Wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych.
•    Zabezpieczenie urządzeń oraz pomieszczenia w którym dane są zapisywane przed dostępem osób nieupoważnionych.
•    Stosowanie właściwych zabezpieczeń fizycznych.

 

9.    Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:
Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:
a)    żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
b)    żądania do sprostowania danych – w granicach art. 16 RODO,
c)    żądanie usunięcia danych – w granicach art. 17 RODO,
d)    żądania ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
f)    przeniesienia danych w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 20 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie, bezpieczeństwa pracowników i obywateli przebywających na terenie jednostki lub też w związku ze złożoną skargą.

 

10.    Podstawa prawna:
a)    art. 6 lit. c), lit. d), lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 2016 r.),
b)    art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm.), 
c)    art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn.zm.).