Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Polityka prywatności

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:


1.    Co to są dane osobowe?
Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania. 

 

2.    O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?
Są to dane które otrzymujemy podczas prowadzonych postępowań kontrolnych oraz badań. Dane przekazują nam również nasi Interesanci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kwidzynie. Dane te są przez nas przetwarzane.  

 

3.    Co to znaczy przetwarzanie danych?
Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak  gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak również działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

 

4.    Kto jest administratorem danych (to znaczy ma wpływ na  ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)? 
Administratorem danych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Kwidzynie, ul. Warszawskiej 112, 82-500 Kwidzyn, reprezentowany przez 
p.o. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie – Pana Marka SOBUCKIEGO.
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Edwarda DYBOWSKIEGO, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@zsubhp.pl oraz iodpiwkwid@gdansk.wiw.gov.pl
Kontakt w sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych jest również możliwy pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Kwidzynie, ul. Warszawska 112, 82-500 Kwidzyn.


5.    Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy twoje dane?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej 
z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzania danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte 
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

a)    Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
b)    Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
c)    Udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail 
i numeru telefonu kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PIW 
w Kartuzach pod linkiem http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/?cid=38, http://www.gdansk.wiw.gov.pl/piw-kwidzyn oraz https://piwkwidzyn.mojbip.pl/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
d)    Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika 
w Serwisie.
e)    Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ppkt. c) jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji 
i prowadzenia konta użytkownika.
f)    Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonu kontaktowego dostępnego na stronie internetowej:
http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/?cid=38
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/piw-kwidzyn
https://piwkwidzyn.mojbip.pl/
    imię i nazwisko,
    adres e-mail,
    numer telefonu,
    inne dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika.
g)    Przekazanie danych wskazanych powyżej w ppkt. f) jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, złożony wniosek lub skargę. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie niemożność przekazania użytkownikowi odpowiedzi.
h)    Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zapytania, rozpatrzenia sprawy, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
i)    Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w ppkt. f).
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
    czas niezbędny do realizacji przygotowania odpowiedzi,
    czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy archiwizacyjne, podatkowe, rozliczeniowe, itp.,
    czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przepisów prawa np. z umowy.
j)    Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również z przepisów prawa.
k)    Jeżeli jesteś naszym Interesantem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług w ramach realizacji zadań ustawowych, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przetwarzaniem, które  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wyrażając zamiar podjęcia współpracy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do realizacji działań w ramach podjętych działań. Podanie danych osobowych w takim przypadku jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji działań ustawowych.
l)    Możemy też przetwarzać Twoje dana wtedy gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a dane przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 
m)    Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte 
w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na Pana(-ni) żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy jak również art. 9 pkt 1 lit b oraz h RODO.
n)    Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes i dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt 1 lit f. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.
o)    Przetwarzamy Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów wynikających 
z odrębnych przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

6.    Komu przekazujemy twoje dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania lub przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Urząd Skarbowy, ZUS, WIW, operatorom pocztowym, oraz podwykonawcom naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem 
w tej sprawie, wskazując prawo, które im na takie żądanie zezwala. 
Nie przewidujemy przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Podczas realizacji zadań ustawowych może pojawić się konieczność przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Odbywać może się ono jedynie w oparciu o właściwy przepis prawa i umowę zawierającą stosowne klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję europejską. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych dzięki RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

7.    Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?
Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. 
W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, przepisy dotyczące rachunkowości oraz przepisy wynikające z Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i dokumentów z nią powiązanych.
Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż ten w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany 
i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

8.    Jakie masz prawa w stosunku do twoich danych?
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
    żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO, 
    ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO
    żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, 
    lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
    przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.
Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.  
Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Polityka Plików Cookies
Pliki „cookies”, zwane też swojsko “ciasteczkami” to malutkie pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do tych informacji z naszej strony mają także podmioty powiązane oraz nasi zaufani partnerzy, którzy wykorzystują je do personalizowania treści i reklam.
Używamy plików cookies w celu:
    administrowania serwisem,
    poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika
    utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb)
Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych 
w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. 
Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, 
u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w „Polityce cookies”.
W ciasteczkach nie zapisujemy twojego adresu, czy innych danych osobowych. 
Ciasteczka przez nas stosowane dzielą się na: 
    Niezbędne do działania serwisu - na przykład do logowania się i dopasowania wyglądu serwisu, do zapamiętania zgody RODO, czy też wymagane przez serwery i systemy cachujące i ustawiane automatycznie. Ich nie można nigdy zablokować i jego to zgodne z zasadami RODO. Pozostałe 
    Ciasteczka wydajnościowe - na przykład służące do sprawdzania statystyk 
    Funkcjonalne - używane przez dostawców naszych usług np. zewnętrznego czata. Ich wyłączenie zablokuje te dodatkowe funkcje.
    Targetujące - służące do lepszego dopasowania czyli personalizacji reklam. Ich wyłączenie nie zablokuje reklam, tylko spowoduje to, że nie będą dopasowane do Ciebie 
Pełną kontrolę nad ciasteczkami zapewnia przeglądarka: 
    Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
    Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
    Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
    Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
    Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.


10.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.
W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby. 

11.    Jak chronimy twoje dane?
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 
Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany przez nas 128-bitowego protokołu bezpieczeństwa SSL. Jego symbolem graficznym jest zielona kłódka wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki szyfrowaniu strony przed jej przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą stroną, która nie została w żaden sposób  zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała do Ciebie przez Internet.