Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Rozporządzenie Nr 5 2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie z dnia 1 grudnia 2023r.Rozporządzenie Nr 5 2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie z dnia 1 grudnia 2023r. 2 


Rozporządzenie PLW Kwidzyn obwód 255,254,238 Rozporządzenie PLW Kwidzyn obwód 255,254,238


Rozporządzenie PLW 3/2023

Rozporządzenie PLW 3/2023

Rozporządzenie PLW 3/2023 


Rozporządzenie PLW 2/2023

Rozporządzenie PLW 2/2023


ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KWIDZYNIE

z dnia 7 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany  rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie z dnia 8 grudnia 2022 r Nr 1/2022 w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie powiatu kwidzyńskiego.


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8a, 8b, 8i ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421, ze zm.) zarządza się, co następuje:

1. W rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie z dnia 8 grudnia 2022 r Nr 1/2022 w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie powiatu kwidzyńskiego § 1 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1.1 Nakazuje się dzierżawcom obwodów łowieckich nr  252,253,276:

Kołu Łowieckiemu DZIK Susz, Lubnowy Małe 13A, 14-240 Susz
Kołu Łowieckiemu SOKÓŁ-KOLEJARZ Gdańsk , ul. Wyzwolenia 7A/7 80-537 Gdańsk

położonych na terenie powiatu kwidzyńskiego, prowadzić poszukiwania padłych dzików, na terenach swoich obwodów, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.”

2. Pozostałe postanowienia rozporządzenia zostają bez zmian.
3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiat kwidzyńskiego oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Kwidzynie


Uzasadnienie

Afrykański pomór świń jest zakaźną, wysoce zaraźliwą, chorobą, na którą chorują świnie i dziki. Z mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) afrykański pomór świń jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłaszania i zwalczania.

Rezerwuarem choroby są dziki. Bardzo niebezpiecznym źródłem zakażeń są zwłoki padłych dzików. Udowodniono, iż czynnik zakaźny wywołujący afrykański pomór świń charakteryzuje się długą, nawet wielomiesięczną, przeżywalnością i aktywnością, tak więc zwłoki padłych dzików lub ich szczątki są szczególnie groźne i należy eliminować je ze środowiska. Z przeprowadzonej analizy sytuacji epizootycznej, w tym faktu dużej ilości padłych dzików z potwierdzonym dodatnim wynikiem ASF na terenie bezpośrednio przylegającym do granicy powiatu kwidzyńskiego, jak również z faktem potwierdzonego kolejnego ogniska wystąpienia ASF u odstrzelonego dzika  w okolicach miejscowości Rodowo powiat Kwidzyn, gmina Prabuty, obwód łowiecki 253. Należy przyjąć możliwość rozprzestrzeniania się chorych dzików w głąb obszaru powiatu kwidzyńskiego gdzie od grudnia 2022r. stwierdzono  na terenie obwodów łowieckich nr 252 , 276 odpowiednio jedno i dwa ogniska u dzików.

Straty związane z wystąpieniem choroby wynikają bezpośrednio z załamania produkcji chorych zwierząt, ich upadków, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych epizootią oraz międzynarodowych restrykcji handlowych o charakterze zakazu importu towarów pochodzących ze świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub wręcz z kraju jej wystąpienia. Zwierzęta, które przechorowały chorobę nigdy nie wracają do pierwotnego stanu zdrowia oraz stanu produkcyjności.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 8a, 8b i 8i w/w ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania, na nadzorowanym terenie może, w drodze rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, nakazać poszukiwania padłych zwierząt oraz określić sposób zagospodarowania zwłok zwierząt łownych. Biorąc pod uwagę, że do zadań Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z art. 34 pkt 11a ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) należy m.in. podejmowanie działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych, w związku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy (gospodarka łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich przez dzierżawców albo zarządców na zasadach określonych w ustawie) przyjęto, że odpowiednio dzierżawców obwodów łowieckich należy zobowiązać do zaangażowania się w poszukiwania, zgłaszanie oraz unieszkodliwianie zwłok padłych dzików. Ten sposób postępowania i wybór miejsc prowadzenia poszukiwań pozwoli wyeliminować lub ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się choroby na sąsiednie tereny, jeszcze nieobjęte afrykańskim pomorem świń.

 

 

ROZPORZĄDZENIE 1/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KWIDZYNIE

Załącznik

 


Jak postępować w przypadku znalezienia martwego dzika 

 1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
 2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
 3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii (dane teleadresowe powiatowego lekarza weterynarii: 55-279-31-62, kom. 692-635-008 lub mailem piwkwid@gdansk.wiw.gov.pl ) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, policji (zwłaszcza po kolizji dzika z samochodem), lokalnego leśniczego, straży leśnej , miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie Starostę, Burmistrza, Wójta Gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
 4. Należy pamiętać, że osoba, która:
  • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
  • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 5. W związku z podpisaniem przez jednostki samorządowe powiatu   kwidzyńskiego umów na odbiór padłych dzików (również z wypadków drogowych) z zakładami pośrednimi  podajemy dane kontaktowe w celu szybkiego i skutecznego zgłoszenia tego faktu:

 

 • Gmina Gardeja (odbiorca: POSKÓR Sztum) – tel. 55 262-40-50, kom. 695-032-537;
 • Gmina Prabuty (odbiorca: ZUK Tczew) – tel. 55-278-20-01, kom. 605-563-239;
 • Gmina Ryjewo (odbiorca: POSKÓR Sztum) – tel. 55-277-42-70, kom. 784-807-923;
 • Gmina Sadlinki (odbiorca POSKÓR Sztum) – tel. 55-275-75-10, kom. 667-086-066;
 • Gmina Kwidzyn (odbiorca POSKÓR Sztum) – tel. 55-261-41-65, kom. 533-127-500;
 • Drogi powiatowe – Starostwo (odbiorca: ZUK Tczew)
  tel. 55-646-50 -00, kom. 691-025-111;
 • Drogi krajowe Nr-y: 55, 90, 91;  w przypadku dzików z wypadków drogowych - (odbiorca: ZUK Tczew) -  z Firmą transportową STRZELBUD Kwidzyn -  tel. 55-278-24-86, kom. 785-880-981;
 • Drogi wojewódzkie  Nr-y: 518, 521, 532, 588; w przypadku dzików
  z wypadków drogowych GDDKiA Sztum – tel. 55-277-24-83;
 • Miasto Kwidzyn (odbiorca Tereny Zielone Kwidzyn) –
  tel. UM 55-646-47-00, Straż Miejska 55-261-08-99.