Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Uboje na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie informuje  o wymogach weterynaryjnych, które muszą być spełnione przy ubojach na użytek własny:


1. Ubojowi na terenie gospodarstwa można poddać: cielęta do 6 m-ca życia, świnie, owce,  
    kozy, drób, zającowate oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych.

2. Zwierzęta takie muszą: być zdrowe oraz nie mogą pochodzić z gospodarstwa lub obszaru 
    podlegającego ograniczeniom (zwalczanie chorób zakaźnych, ustawa o ochronie zwierząt).

3. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłosić zamiar uboju (nie dotyczy drobiu i   
    zajęczaków) na co najmniej 24 godz. przed planowanym ubojem do Powiatowego  
    Lekarza Weterynarii w Kwidzynie w formie pisemnej wg wzorów: 1 trzody i 2 cieląt zamieszczonych na     stronie lub telefonicznie pod nr 55 279 31 62 przekazując następujące  informacje:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, telefon posiadacza zwierzęcia
  • gatunek i liczba zwierząt poddawanych ubojowi
  • nr identyfikacyjny zwierzęcia
  • miejsce i termin uboju
  • imię i nazwisko, adres, telefon  osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju
  • zgłoszenie mięsa do pełnego badania poubojowego, jeśli właściciel zwierzęcia zażąda takiego badania.


4.  Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlega mięso: świń, nutrii a także odstrzelonych dzików na koszt posiadacza tego mięsa. Próbki do badań w kierunku włośni pochodzące od świń i nutrii pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa („Rejestr urzędowych lekarzy weterynarii - zamieszony na stronie). 

Próbki do badań w kierunku włośni pochodzące od odstrzelonych dzików pobiera i dostarcza posiadacz mięsa do Pracowni badania mięsa na obecność włośni w Kwidzynie, ul. Warszawska 112, (telefon : 698-643-422 lub 601 680 364 a ponadto, w poniedziałki i czwartki w godzinach 800-1230 próby można dostarczać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie, ul. Warszawska 112, tel. 55 279 31 62).

5. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po dokonaniu uboju, jednak nie później niż 24 godziny od terminu uboju, a w przypadku dzików nie później niż 48 godzin od odstrzału zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

6. Badanie poubojowe tusz w/w zwierząt nie jest obowiązkowe, ale może być przeprowadzone na wniosek posiadacza mięsa. W takim przypadku, badanie przedubojowe tuszy, pobranie próbki do badania mięsa na obecność włośni oraz zbadanie próbki na obecność włośni przeprowadzone przez urzędowego lek wet. odbywa się również na koszt posiadacza mięsa.

7. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych dzików  nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem od urzędowego lekarza weterynarii zaświadczenia o przeprowadzeniu badania próbek mięsa na włośnie.

Mięso z uboju na użytek własny może być wykorzystane tylko i wyłącznie we własnym  gospodarstwie domowym!


KARY:


 Za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny   
 grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 – 5000 zł.

 Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, w tym nie zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii uboju zwierząt z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem grozi kara w wysokości od 100 - 2000 zł. 

 

Uboje na użytek własny - cielęta do 6-go miesiąca życia, owce, kozy 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie przypomina o konieczności prawidłowego zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstającego w gospodarstwach rolnych w trakcie uboju przeżuwaczy na użytek własny. 

PLW informuje, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek przekazywania materiałów SRM powstałych w czasie uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz do uprawnionych zakładów utylizacyjnych. 

  • Materiał SRM z powiatu kwidzyńskiego można zgłosić do odbioru komercyjnego w uprawnionym przedsiębiorstwie POSKÓR Sztum tel. 55 277 32 83.

Przekazanemu SRM do zakładu utylizacyjnego, ma towarzyszyć Dokument Handlowy na materiał kat. 1. W/w dokument jest wystawiany w 2 egzemplarzach - jeden powinien pozostać w gospodarstwie oddającego SRM do okazania w czasie kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. 

Materiał szczególnego ryzyka to:

  1. u cieląt do 6 m-ca życia: migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka, inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM;
  2. u owiec i kóz do 12 miesięcy życia: jelito biodrowe, śledziona, inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM;
  3. u owiec i kóz powyżej 12 miesiąca życia: Czaszka łącznice z mózgiem i oczami, migdałki, jelito biodrowe, śledziona, rdzeń kręgowy, inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM; 

1. Ubój gospodarczy

2. Ubój z konieczności

 

 

Badanie mięsa świń i dzików na użytek własny :

Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Kwidzynie ul.Warszawska 112

Przyjmowanie prób, badanie, rozliczenia za badanie oraz wydawanie zaświadczeń.

W poniedziałki i czwartki w godzinach: 8:00 - 12:30.

W  Pracowni Badania Mięsa na Obecność Włośni w Kwidzynie U-16,  ul. Warszawska 112

Osoba przyjmująca próby - lek. wet. Andrzej Olszewski, tel. 601-680-364

Badanie dostarczonych prób odbywa się w poniedziałki i czwartki.

Kontakt do lekarzy wykonujących badanie:

telefon : 698-643-422 lub 601-680-364

Koszt badania
Świnia - 11,00 zł
Dzik - 20,00 zł


Podstawa prawna: *Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U.2013 poz388 tekst jednolity).