Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

zespół ds bezpieczeństwa żywności

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kwidzyn

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
ul. Warszawska 112
82-500 KWIDZYN

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
ul. Warszawska 112
82-500 KWIDZYN


WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe, praca z komputerem, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu;
Nie występują szkodliwe, niebezpieczne czy uciążliwe warunki pracy.
Prqaca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, urządzenia biurowe.
Budynek parterowy bez podjazdu, wejście główne do budynku po dwóch stopniach

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru i kontrola przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną, sprzedaż bezpośrednią, punkty skupu dziczyzny.
 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniemśrodków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych i sprawozdań,
 • realizacja programu badań monitoringowych,
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 • kontrola środków transportu do przewozu żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur.
 • organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić Rolniczy Handel Detaliczny.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz żywnościowych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dyplom lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 września 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w KWIDZYNIE
  ul. Warszawska 112
  82-500 KWIDZYN

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie ul. Warszawska 112 82-500 Kwidzyn
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: - e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl - telefonicznie: (58) 300-39-61 - listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: - podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, - podmioty współpracujące z PIW Kwidzyn w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym podmioty dostarczające rozwiązania techniczne i organizacyjne-w szczególności usługi teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, usługi kurierskie, pocztowe związane z utylizacja dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dane kontaktowe:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
ul. Warszawska 112
82-500 Kwidzyn
tel. (55) 279 - 31 - 62


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:247
Treść wprowadził(a): Jarmulski Bartłomiej, 2018-08-29 09:26:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-08-28 15:59:42