Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2022 roku poz. 2629 ze zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych.

 

Do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia dla jednego lekarza weterynarii potrzebnego do wykonywania czynności urzędowych.

 

 1. Rodzaj i zakres czynności:

 

Czynności wykonywane w ramach wyznaczenia przez lekarza weterynarii:

 

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
 2. badanie zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 3. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm10) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14) zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004” w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt;
 4. pobierania próbek do badań;
 5. przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

           Przez                                                                      Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie

Ul. Warszawska 112

82-500 Kwidzyn

woj. pomorskie

 

Termin realizacji: 22.06.2023r. – 31.12.2023r.

 

Szczegółowy zakres, termin i miejsce wykonywania czynności zostaną określone w umowach na ich wykonanie.

 

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe weterynaryjne;
 2. prawo jazdy kat. B;
 3. obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne;
 4. posiadane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób z dnia 27 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1662).

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. prawo wykonywania zawodu,
 2. aktualne zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 3. Inne:
 • zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom)
 • aktualne zaświadczenie wydane przez okręgową radę lekarsko – weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • aktualne zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okulistycznego* (dotyczy badania przed ubojowego, poubojowego, oceny mięsa, nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem i przechowywaniem mięsa).
 • dokument zawierający zgodę właściwej osoby na wyznaczenia.
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:
  - ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów.

 

Osoby zaineresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem WYZNACZENIA – CZERWIEC 2023 do dnia 13 czerwca 2023r. w siedzibie urzędu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie, ul. Warszawska 112, 82-500 Kwidzyn lub e-mailowo na adres: piwkwid@gdansk.wiw.gov.pl.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie pod numerem telefonu (55) 279 – 31 – 62.

 

Termin rozpatrywania wniosków:

- dokumenty zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów, a lista osób wyznaczonych będzie zamieszczona na stronie BIP PIW Kwidzyn oraz w urzędzie, na tablicy ogłoszeń.

 

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania oraz zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

Z poważaniem

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie 

Tomasz Gałka

 

Załączniki do pobrania:

 

 

 • Zgłoszenie wstępnej gotowości 2023 Szczegóły pliku
  Nazwa: Zgłoszenie wstępnej gotowości 2023.docx
  Opis: Zgłoszenie wstępnej gotowości 2023
  Utworzono: 2023-05-30 12:49:57
  Data dodania: 2023-05-30 12:50:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx

 

 • Oświadczenie o braku konfliktu interesów 2023 Szczegóły pliku
  Nazwa: Oświadczenie o braku konfliku interesów 2023.doc
  Opis: Oświadczenie o braku konfliktu interesów 2023
  Utworzono: 2023-05-30 12:52:20
  Data dodania: 2023-05-30 12:52:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc

 

 • OŚWIADCZENIE ZUS 2023 Szczegóły pliku
  Nazwa: OŚWIADCZENIE ZUS 2023.docx
  Opis: OŚWIADCZENIE ZUS 2023
  Utworzono: 2023-05-30 13:00:07
  Data dodania: 2023-05-30 13:00:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx

 

 • Oświadczenie o braku konfliktu interesów 2023 Szczegóły pliku
  Nazwa: Oświadczenie o braku konfliku interesów 2023.doc
  Opis: Oświadczenie o braku konfliktu interesów 2023
  Utworzono: 2023-05-30 13:01:21
  Data dodania: 2023-05-30 13:01:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc

 

 

 


 

Wyniki naboru na stanowisko starszego inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia i ochrony zwierząt Szczegóły pliku
Nazwa: Wynik naboru nr 111114.pdf
Opis: Wyniki naboru na stanowisko starszego inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-22 13:27:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Starszy inspektor weterynaryjny ds. ZIOZ Szczegóły pliku
Nazwa: starszy-inspektor-weterynaryjny ds. ZIOZ.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-25 14:11:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Shevchenko Viktor
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Wyniki naboru na Inspektora Weterynaryjnego ds Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji Szczegóły pliku
Nazwa: Wynik naboru 110833.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-21 10:44:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Inspektor weterynaryjny

 


 

Ogłoszenie dot. naboru kandydatów niebędących pracownikami IW Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie dot. naboru kandydatów niebędących pracownikami IW.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-03 12:00:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Shevchenko Viktor
Rozmiar pliku: 1.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Przedłużenie naboru kandydatów niebędących pracownikami IW do dnia 25.11.2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Przedłużenie naboru kandydatów niebędących pracownikami IW do dnia 25.11.2022.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-22 07:33:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Shevchenko Viktor
Rozmiar pliku: 2.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1.  Klauzula RODO.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-03 12:01:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Shevchenko Viktor
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2.  Oświadczenie o braku konfliktu interesów.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie o braku konfliku interesów.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-03 12:02:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Shevchenko Viktor
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3.  Oświadczenie Zus 2023.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie Zus 2023.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-03 12:02:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Shevchenko Viktor
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4.  Zgłoszenie wstępnej gotowości 2023.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zgłoszenie wstępnej gotowości 2023.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-03 12:03:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Shevchenko Viktor
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w zespole ds. finansowo - księgowym i administracyjnym

Załącznik z ogłoszeniem Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik do pobrania.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-21 07:30:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wynik naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Wynik naboru 101076.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-11 07:27:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Ogłoszenie na stanowisko Starszego kontrolera w zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt 

Załącznik z ogłoszeniem Szczegóły pliku
Nazwa: Starszy kontroler weterynaryjny, ogłoszenie nr. 97073.pdf
Opis: Ogłoszenie o naborze na Starszego Kontrolera Weterynaryjnego w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-15 08:37:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik z wynikiem naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Wynik naboru nr 97073.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-20 14:25:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Jaworańska Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisku - Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

Ogłoszenie nr 93712

Starszy inspektor weterynaryjny

 


 

Wyniki naboru 

Wynik naboru - starszy inspektor weterynaryjny.pdf

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko - Starszy kontroler weterynaryjny 
Ogłoszenie nr 87205

 

Starszy kontroler weterynaryjny ogłoszenie nr 87205.pdf

 


 

Wynik naboru nr 87205

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami IW do wykonywania czynności urzędowych - art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 24 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2021r. poz.306)

 

 

1. Nabór dla kandydatów niebędących pracownikami IW do wykonywania czynności urzędowych


2. Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych


3. Oświadczenie ZUS

 


 

4. Lista osób wyznaczonych na 2022 rok

 


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 112
Ogłoszenie nr 84526 / 17.09.2021
Inspektor Weterynaryjny
ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt  w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wynik naboru nr 84526.pdf

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2018 poz. 1557 z poźn. zm.), ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami inspekcji do wykonywania czynności urzędowych.

 

 

1. Ogłoszenie

2. Kwestionariusz

3. Oświadczenie

4. Zgłoszenie wstępnej gotowości

5. Klauzula RODO

 

- Informacja o wyniku naboru