Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

zespół ds bezpieczeństwa żywności

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kwidzyn

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
ul. Warszawska 112
82-500 KWIDZYN

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
ul. Warszawska 112
82-500 KWIDZYN


WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe, praca z komputerem, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu;
Nie występują szkodliwe, niebezpieczne czy uciążliwe warunki pracy.
Prqaca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, urządzenia biurowe.
Budynek parterowy bez podjazdu, wejście główne do budynku po dwóch stopniach

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru i kontrola przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną, sprzedaż bezpośrednią, punkty skupu dziczyzny.
 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniemśrodków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych i sprawozdań,
 • realizacja programu badań monitoringowych,
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 • kontrola środków transportu do przewozu żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur.
 • organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić Rolniczy Handel Detaliczny.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz żywnościowych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dyplom lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 września 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w KWIDZYNIE
  ul. Warszawska 112
  82-500 KWIDZYN

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie ul. Warszawska 112 82-500 Kwidzyn
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: - e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl - telefonicznie: (58) 300-39-61 - listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: - podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, - podmioty współpracujące z PIW Kwidzyn w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym podmioty dostarczające rozwiązania techniczne i organizacyjne-w szczególności usługi teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, usługi kurierskie, pocztowe związane z utylizacja dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dane kontaktowe:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
ul. Warszawska 112
82-500 Kwidzyn
tel. (55) 279 - 31 - 62


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.