Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Załącznik do zarządzenia Nr  191/10
Głównego Lekarza Weterynarii
z dnia 22 grudnia 2010 r.

STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
W KWIDZYNIE 

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
  4. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).

§ 2. 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto KWIDZYN.

2.Obszarem działania Inspektoratu jest powiat kwidzyński.

§ 3. 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 4. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.
3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.
4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego    Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez    nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 5. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 6. Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Gdańsku.