Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KWIDZYNIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej piwkwidzyn.mojbip.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 06.09.2012r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest zgodna / częściowo zgodna / niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 15.05.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego.

 

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
Ul. Warszawska 112
82-50 Kwidzyn
55 279 31-62
55 279 01-30
Email: piwkwid@gdansk.wiw.gov.pl

 

Informacje na temat procedury:
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:
1.    Dojazd do siedziby PIW Kwidzyn – ul. Warszawska 112,82-500 Kwidzyn – od ulicy Jana Machutty.
2.    Dostępność wejść – jedno ogólnodostępne wejście do budynku.
3.    Dostępność parkingu – jeden parking ogólnodostępny.
4.    Dostępność toalet – dwie toalety – niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
5.    Utrudnienia przy wejściu do budynku – dwa stopnie- brak poręczy/windy/podjazdu.
6.    Pracownicy udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku. 

 

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej. zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.


Raport GUS o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 2020r